• Vi älskar logistik

    Vi älskar logistik. Och kommunikation.Vi älskar logistik. Och kommunikation. Och hösten.Välkommen till Strömberg.
  • Logistik företag

    Logistikföretag med erfarenhet

    Vi älskar att förvara saker. Och att paketera dem.Vi älskar att förvara saker. Och att paketera dem. Och skicka dem.Vi brinner helt enkelt för logistik
  • Variabler är något vi älskar.Vi älskar variabler. Och dubblettelimineringar.Vi älskar variabler. Och dubblettelimineringar. Och lokalanpassningar.Vi gillar helt enkelt när det blir krångligt
  • Vi älskar när det är färg.Vi älskar när det är färg.Och form.Och tryckt.
  • Personuppgiftspolicy Strömberg Distribution AB och dess närstående bolag (nedan kallat ”Strömberg”) vill med denna policy på ett tydligt sätt beskriva för dig hur vi samlar in och använder besökares personuppgifter som inhämtas via denna webbplats. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. En gemensam webbplats Strömberg består av olika regionala enheter med strd.biz som en gemensam webbplats. Genom att använda webbplatsens tjänster godkänner du vår Personuppgiftspolicy och Strömbergs behandling av dina personuppgifter. Det här är personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer och IP-nummer som kan kopplas till en fysisk person. Endast frivilliga personuppgifter Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda vår webbplats. Vår webbplats samlar endast in personuppgifter som är frivilligt tillhandahållna av besökaren. Det handlar om de personuppgifter som du själv uppger när du skickar ett meddelande till oss via e-postfunktionen som vi har på denna webbplats. Behandling av personuppgifter I samband med att du via vår webbplats skickar ett meddelande till oss, använder vi informationen om dig själv som du lämnar för administration av den tjänst du skriver att du önskar, exempelvis svar på en fråga. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka du lämnat dem och dina personuppgifter kommer inte att användas till marknadsföringsändamål. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande uttryckligt samtycke har erhållits från dig. Du kan när som helst återta ditt samtycke, genom att kontakta oss med hänvisning till vilket samtycke som avses. Lagkrav Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lag och förordning, exempelvis gällande bokföring. Cookies Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare, så att den inte sparar cookies. Dina rättigheter Besökare som väljer att skicka ett meddelande till oss via e-postfunktionen på denna webbplats, kan när som helst kontakta oss för åtgärd i enlighet med tillämpliga legala krav, vilket innebär följande: • Rätt att få tillgång till din data – Du kan begära att utan kostnad få en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. • Rätt till rättelse – Du kan när som helst begära rättelse för att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Strömberg som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. Gallring av personuppgifter Om och när personuppgifter behandlas, åtar sig Strömberg att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Överföring av dina personuppgifter Det är endast på helt frivillig basis som besökare lämnar identifierbara personuppgifter till Strömberg. Vi kan förmedla lämnade personuppgifter till Strömbergs företag i andra länder, finns endast inom EU/EES, i syfte att kunna besvara dina förfrågningar och när det är nödvändigt för det ändamål för vilket sådan information lämnades. Strömberg vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Strömberg kommer aldrig att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter, som du själv uppger när du skickar ett meddelande till oss via e-postfunktionen som vi har på denna webbplats, till någon utomstående part utan att först underrätta dig och inhämta uttryckligt tillstånd och godkännande. Kontroll av uppgifter Strömberg vidtar rimliga åtgärder för att kontrollera att personuppgifter är relevanta, korrekta, fullständiga och aktuella för de ändamål för vilka de ska användas. Säkerhetsskydd Strömberg har ett väl utbyggt IT-stöd för säkerhet och larm samt välutvecklade processer och rutiner inom området informationssäkerhet. Allt detta för att på bästa möjliga sätt skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, förändringar och förstörelse. Barns integritet Strömberg värnar om den personliga integriteten. Strömberg tar inte emot och behandlar personuppgifter på barn under 16 år. Uppdatering av policy Vid förändringar i lag, förordning eller föreskrift kring behandling av personuppgifter eller andra förändringar kan denna policy komma att revideras. När så sker kommer en reviderad Personuppgiftspolicy tydligt publiceras på Strömbergs webbplats, tillsammans med datum från när den nya policyn börjar gälla. Medarbetares ansvar att tillämpa policyn Strömbergs medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa Personuppgiftspolicyn. Kommunikation, utbildning och medvetenhet Strömberg informerar kontinuerligt sina medarbetare i frågor som gäller behandling av personuppgifter. Regelbundet genomförs även utbildningar i ämnet informationssäkerhet och personuppgifter för samtliga anställda, i syfte att hålla en hög medvetenhet när det gäller behandling av personuppgifter. Tillsyn och efterlevnad Vi kontrollerar kontinuerligt kvalitet och effektivitet av vår behandling av personuppgifter. Efterlevnad av policyn följs även upp i Strömbergs riskbedömningsprogram, som innebär årlig riskbedömning av samtliga processer, produkter, rutiner och system. Felaktig hantering Du är alltid välkommen att rapportera händelser och incidenter som visar på en risk att Strömberg inte har följt denna personuppgiftspolicy. Rapport kan lämnas personligt via e-post eller anonymt som brev till Strömbergs personuppgiftsombud. Om du anser att Strömberg bryter mot PUL eller annan integritetslagstiftning kan du vända dig till Datainspektionen. Kontaktuppgifter Om du har några frågor eller problem beträffande denna personuppgiftspolicy eller avseende eventuell behandlingen av dina personuppgifter ombeds du att ställa dem till pul@strd.se Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som du lämnar via denna webbplats är: Strömberg Distribution i Flemingsberg AB 120 88 Stockholm Besöksadress: Jonvägen 2-4 Tel: +46 8 779 96 00 Senast uppdaterad Denna policy har senast uppdaterats den 9 februari 2018.